ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران

برای ثبت نمایندگی شرکت خارجی، نماینده شرکت خارجی شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت خارجی را در محل برعهده گرفته است. نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیت‌هایی که تحت نمایندگی شرکت خارجی در محل انجام می‌گیرد مسئولیت خواهد داشت. اداره امور نمایندگی ثبت شده طبق آئین‌نامه اجرای “قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌‌های خارجی” باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.

گزارش فعالیت نمایندگی شرکت‌ خارجی

نماینده یا نمایندگی شرکت‌ خارجی در ایران بر اساس ماده ٨ آئین نامه اجرائی “قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی” موظفند گزارش فعالیت نمایندگی در ایران را همراه با صورت‌های مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه‌های ذیربط ارسال دارند.
تذکر: حسابرسی مذکور تا زمانی که آئین نامه اجرائی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ١٣٧٢ اعلام نشده است باید توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند انجام گیرد.

4.2/5 - (8 امتیاز)