برند فروشی سبزیجات نگهداری شده (به طریقی که در وضعیت اولیه باقی بماند)