برند فروشی عصاره غلیظ جو که با بادام و آب پرتقال ترکیب شده باشد