برند فروشی نوشیدنی تهیه شده از شیر شتر یا اسب (کومیس)